31/07/2018 16:07
Xem với cỡ chữ

Đảng ủy NHPT Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết TW 7, khóa XII

Ngày 31/7/2018, tại Trụ sở chính, Đảng ủy NHPT tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tới 132 cán bộ chủ chốt là cấp ủy các chi bộ cơ sở trực thuộc, các chi bộ thuộc Đảng bộ, đảng viên là lãnh đạo các đơn vị , trưởng phòng, BCH công đoàn Ngành, Công đoàn cơ quan Trụ sở chính, BCH Đoàn thanh niên, các Ban tham mưu Đảng ủy.

Tại Hội nghị, PGS.TS Ngô Văn Thạo, Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương trực tiếp giới thiệu khái quát về Hội nghị lần thứ bảy ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và 3 nghị quyết quan trọng được thông qua tại Hội nghị gồm: Nghị quyết số 26-NQ/TW về "Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”; Nghị quyết số 27-NQ/TW về "Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp"; Nghị quyết số 28-NQ/TW về "Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”.

Các Nghị quyết trên là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Đại hội XII của Đảng đã đề ra, đề cập tới những vấn đề lớn, hệ trọng, vừa cấp bách trước mắt, vừa cơ bản, lâu dài, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển bền vững đất nước, tác động to lớn, sâu rộng, trực tiếp đến đời sống, tâm tư của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân.
Sau Hội nghị, các cán bộ tham gia lớp học sẽ viết bài thu hoạch, nêu rõ những kiến thức tiếp thu được, đề ra giải pháp vận dụng vào công việc hằng ngày, trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao.
Đồng thời, theo kế hoạch trong thời gian tới, Bí thư cấp ủy, cán bộ chủ chốt sẽ trực tiếp phổ biến, quán triệt nội dung Nghị quyết Trung ương 7 tới toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động trong đơn vị.

Tin: Hoàng Giang; Ảnh: Hải Trần

Tìm theo ngày :